ANSVARSFRISKRIVNING

Viktig information

Du önskar få tillgång till del av CodeMill AB (publ):s (”CodeMill”) hemsida innehållande information och dokument hänförliga till erbjudandet att teckna aktier i samband med noteringen av CodeMills aktier på Nasdaq First North Growth Market.

Informationen på denna del av CodeMills webbplats är föremål för restriktioner och får inte lämnas, spridas eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller i någon del, till eller i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag

Vi ber dig därför ange vilket land du är bosatt i respektive för närvarande befinner dig i samt att därefter ta del av informationen på följande sida.

Jag intygar därför att:

Jag är bosatt utanför och befinner mig utanför Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika och USA

Jag är bosatt och befinner mig (a) i Sverige eller (b) utanför Sverige och varje sådan jurisdiktion som omnämns under punkt (1) ovan och, i sådant fall, är jag behörig att ta del av informationen och dokumenten på denna webbplats utan begränsning enligt lag och utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av CodeMill.